Ϲ

Discuz! Database Error

(1064) You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '\";s:2:\"50\";s:3:\"10/\";s:2:\"50\";s:14:\"10alert(42873)\";s:2:\"50\";s:32:\".' at line 1
REPLACE INTO common_cache SET `cachekey`='threadclasscount_2' , `cachevalue`='a:1:{s:6:\"typeid\";a:91:{i:10;s:3:\"215\";i:2;s:3:\"291\";i:3;s:2:\"69\";i:5;s:3:\"505\";s:3:\"10 \";s:2:\"50\";s:10:\"10 and 3=3\";s:2:\"45\";s:10:\"10 and 3=4\";s:2:\"45\";s:26:\"10\\\\\\\' and \\\\\\\'a\\\\\\\'=\\\\\\\'a\";s:2:\"50\";s:26:\"10\\\\\\\' and \\\\\\\'a\\\\\\\'=\\\\\\\'b\";s:2:\"50\";s:34:\"10%\\\\\\\' and 3=3 and \\\\\\\'%\\\\\\\'=\\\\\\\'\";s:2:\"45\";s:34:\"10%\\\\\\\' and 3=4 and \\\\\\\'%\\\\\\\'=\\\\\\\'\";s:2:\"45\";s:237:\"10 and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x5e5e5e,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x5e5e5e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) and 1=1\";s:2:\"45\";s:253:\"10\\\\\\\' and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x5e5e5e,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x5e5e5e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) and \\\\\\\'1\\\\\\\'=\\\\\\\'1\";s:2:\"45\";s:253:\"10%\\\\\\\' and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x5e5e5e,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x5e5e5e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) and \\\\\\\'%\\\\\\\'=\\\\\\\'\";s:2:\"45\";s:48:\"10+/v9 +ADw-script+AD4-alert(1)+ADw-/script+AD4-\";s:2:\"45\";s:6:\"10\\\\\\\'\";s:2:\"50\";s:5:\"10%27\";s:2:\"50\";s:9:\"10\\\\0\\\\\\\'\";s:2:\"50\";s:10:\"10\\\\\\\\\\\\\\\'\";s:2:\"50\";s:6:\"10JyI=\";s:2:\"50\";s:7:\"10\\\\\\'\";s:2:\"50\";s:3:\"10/\";s:2:\"50\";s:14:\"10alert(42873)\";s:2:\"50\";s:32:\"../../../../../../../../boot.ini\";s:1:\"1\";s:35:\"../../../../../../../../boot.ini\\\\0\";s:1:\"1\";s:56:\"boot.ini\";s:1:\"1\";s:39:\"../../../../../../../../boot.ini\\\\0.jpg\";s:1:\"1\";s:75:\"/.\\\\\\\\\\\\\\\\./.\\\\\\\\\\\\\\\\./.\\\\\\\\\\\\\\\\./.\\\\\\\\\\\\\\\\./.\\\\\\\\\\\\\\\\./.\\\\\\\\\\\\\\\\./boot.ini\";s:1:\"1\";s:56:\"..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\boot.ini\";s:1:\"1\";s:64:\"../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//boot.ini\";s:1:\"1\";s:80:\"../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././boot.ini\";s:1:\"1\";s:39:\"../../../../../../../../boot.ini\\\\0.htm\";s:1:\"1\";s:19:\"file:///c:/boot.ini\";s:1:\"1\";s:70:\"http://some-inexistent-website.com/some_inexistent_file_with_long_name\";s:1:\"1\";s:36:\"/some_inexistent_file_with_long_name\";s:1:\"1\";s:43:\"\r\n SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs\";s:1:\"1\";s:42:\"\n SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs\";s:1:\"1\";s:3:\"dir\";s:1:\"1\";s:25:\"http://bbs.webscan.360.cn\";s:1:\"1\";s:18:\"bbs.webscan.360.cn\";s:1:\"1\";s:46:\"+/v9 +ADw-script+AD4-alert(1)+ADw-/script+AD4-\";s:1:\"1\";s:48:\"../../../../../../../../../../etc/passwd\\\\0.html\";s:1:\"1\";s:47:\"../../../../../../../../../../etc/passwd\\\\0.php\";s:1:\"1\";s:70:\"../../../../../../../../../../sbin/../etc/./rc.d/../rc.d/.././rc.local\";s:1:\"1\";s:73:\"../../../../../../../../../../sbin/../etc/./rc.d/../rc.d/.././rc.local\\\\0\";s:1:\"1\";s:77:\"../../../../../../../../../../sbin/../etc/./rc.d/../rc.d/.././rc.local\\\\0.php\";s:1:\"1\";s:21:\"c:/windows/win.ini\\\\0\";s:1:\"1\";s:25:\"c:/windows/win.ini\\\\0.htm\";s:1:\"1\";s:27:\"http://cirt.lnet/rfiinc.txt\";s:1:\"1\";s:30:\"http://cirt.lnet/rfiinc.txt\\\\0\";s:1:\"1\";s:40:\"data://text/plain;base64,dGVzdA==\\\\0.php\";s:1:\"1\";s:21:\"file:///etc/passwd\\\\0\";s:1:\"1\";s:25:\"file:///etc/passwd\\\\0.php\";s:1:\"1\";s:47:\"../../../../../../../../../../etc/rc.d/rc.local\";s:1:\"1\";s:50:\"../../../../../../../../../../etc/rc.d/rc.local\\\\0\";s:1:\"1\";s:25:\"file:///etc/rc.d/rc.local\";s:1:\"1\";s:28:\"file:///etc/rc.d/rc.local\\\\0\";s:1:\"1\";s:32:\"file:///etc/rc.d/rc.local\\\\0.htm\";s:1:\"1\";s:32:\"file:///etc/rc.d/rc.local\\\\0.php\";s:1:\"1\";s:33:\"http://10.42.7.217/?1391284317.55\";s:1:\"1\";i:1;s:2:\"91\";s:2:\"1 \";s:2:\"56\";s:17:\"1 and 33333=33333\";s:2:\"56\";s:17:\"1 and 33333=44444\";s:2:\"56\";s:16:\"1 or 33333=44444\";s:2:\"56\";s:16:\"1 or 33333=33333\";s:2:\"56\";s:5:\"1JyI=\";s:2:\"56\";s:2:\"1/\";s:2:\"56\";s:24:\"................boot.ini\";s:1:\"1\";s:25:\"http://oxoxoxoxoxoxox.com\";s:1:\"1\";s:18:\"oxoxoxoxoxoxox.com\";s:1:\"1\";s:7:\"phpinfo\";s:1:\"1\";s:42:\"../../../../../../../../windows/win.ini\\\\0\";s:1:\"1\";s:63:\"windows/win.ini\";s:1:\"1\";s:46:\"../../../../../../../../windows/win.ini\\\\0.jpg\";s:1:\"1\";s:40:\"../../../../../../../../boot.ini\\\\0.html\";s:1:\"1\";s:47:\"../../../../../../../../windows/win.ini\\\\0.html\";s:1:\"1\";s:82:\"/.\\\\\\\\\\\\\\\\./.\\\\\\\\\\\\\\\\./.\\\\\\\\\\\\\\\\./.\\\\\\\\\\\\\\\\./.\\\\\\\\\\\\\\\\./.\\\\\\\\\\\\\\\\./windows/win.ini\";s:1:\"1\";s:24:\"C:\\\\\\\\windows\\\\\\\\win.ini\";s:1:\"1\";s:66:\"..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\windows\\\\\\\\win.ini\";s:1:\"1\";s:71:\"../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini\";s:1:\"1\";s:87:\"../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini\";s:1:\"1\";s:47:\"................windows/win.ini\";s:1:\"1\";s:67:\"|..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\..\\\\\\\\windows\\\\\\\\win.ini\";s:1:\"1\";s:46:\"../../../../../../../../windows/win.ini\\\\0.htm\";s:1:\"1\";s:46:\"../../../../../../../../windows/win.ini\\\\0.txt\";s:1:\"1\";s:26:\"file:///c:/windows/win.ini\";s:1:\"1\";s:39:\"../../../../../../../../windows/win.ini\";s:1:\"1\";s:44:\"\r\n SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test\";s:1:\"1\";s:43:\"\n SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test\";s:1:\"1\";s:12:\"2?=813603192\";s:3:\"288\";}}'

PHP Debug

No.FileLineCode
1forum.php72require(%s)
2source/module/forum/forum_forumdisplay.php544threadclasscount(%s, %f, %s, %s)
3source/function/function_forumlist.php400discuz_table->insert(Array, false, true)
4source/class/discuz/discuz_table.php81discuz_database::insert(%s, Array, false, true, %s)
5source/class/discuz/discuz_database.php60discuz_database::query(%s, %s, %s, true)
6source/class/discuz/discuz_database.php137db_driver_mysqli->query(%s, %s, true)
7source/class/db/db_driver_mysqli.php147db_driver_mysqli->halt(%s, %d, %s)
8source/class/db/db_driver_mysqli.php222break()
www.pauleckert.net Ѿ˳Ϣϸ¼, ɴ˸ķʲǸ.